ناشر: شیخ بهایی ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 20
اصول سیستم های مخابراتی آنالوگ و دیجیتال،سایمون،مدرس هاشمی،شیخ بهایی
محمود مدرس هاشمی؛ سایمون اس هیکین؛ مایکل موهر
240,000
ریزپردازنده و زبان اسمبلی،همایونپور،شیخ بهایی اصفهان
محمدمهدی همایونپور؛ فرزاد حصار؛ امیر اصغری؛ علی قنبری
330,000
سیستمهای عامل آبی ویژه دانشجویان پیام نور و6،استالینگز،پدرام،شیخ بهایی
حسین پدرام؛ ویلیام استالینگز؛ محسن صدیقی مشکنانی
225,000
سیستمهای عامل قرمز و4 ، استالینگز ، پدرام، شیخ اصفهان
حسین پدرام؛ محسن صدیقی مشکنانی
400,000
طراحی VLSI دیجیتال،صاحب الزمانی،شیخ بهایی اصفهان
مرتضی صاحب الزمانی؛ فرشاد صفایی؛ محمود فتحی
225,000
مبانی احتمال،شلدون راس،پارساییان،همدانی،و8،شیخ بهایی
علی همدانی؛ شلدون راس؛ احمد پارسیان؛ علی همدانی
280,000
مبانی احتمال،شلدون راس،پارساییان،همدانی،و8،شیخ بهایی
شلدون راس؛ احمد پارسیان؛ علی همدانی
210,000
مبانی احتمال،شلدون راس،پارساییان،همدانی،و8،شیخ بهایی
احمد پارسیان؛ شلدون راس؛ علی همدانی
350,000
مدارهای الکتریکی،برنجکوب،شیخ بهایی اصفهان
مهدی برنج کوب؛ تقی شفیعی
195,000
معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی ج1،بویس،بابایی،و6،شیخ بهایی
بویس ؛ علی اکبر بابایی؛ دیپریما؛ حمیدرضا ظهوری زنگنه
105,000
معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی ج2،بویس،بابایی،و6،شیخ بهایی
ویلیام ای بویس؛ علی اکبر بابایی؛ حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ ریچارد سی دیپریما
26,000