ناشر: دایره صنعت ، تهران
تعداد عنوان ها: 13
اصول بازرسی جوش،خاکزاد،طراح
امیر خاکزاد؛ انجمن جوشکاری آمریکا
150,000
ایمنی و بهداشت در جوشکاری و فرآیندهای مربوطه،بلانت،قویدل،طراح
جین بلانت؛ سعید زمانزاد قویدل؛ ان . سی . بالچین
90,000
روشنایی و نورپردازی در معماری ، دیوید ، خراسانیان،طراح
محمد طلوع خراسانیان؛ ویکتور و .اولگای؛ ام. دیوید اگان
90,000
زبان فنی معماری و ساختمان،شارون،خرازی،طراح
شارون هایدنرایش؛ امیر مسعود معطر خرازی
70,000
کمپرسورها ،فورستوفر ، یوسفی،دایره صنعت
مجید یوسفی؛ ویلیام ا. فورستهوفر
220,000
محصولات لاستیکی،سامر،دارابی،طراح
حامد آهنگر دارابی؛ جان جی . سامر
70,000
مرجع کامل نقشه کشی صنعتی،ولی نژاد،دایره صنعت
اوتو باوک و همکاران؛ عبدالله ولی نژاد
230,000