ناشر: رشد ، تهران
تعداد عنوان ها: 9
متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد،براهنی،رشد
ریتا ال.اتکینسون و همکاران؛ محمدنقی براهنی و همکاران
230,000
روانشناسی مرضی:مشکل رفتار غیرانطباقی،ساراسون،نجاریان،رشد
اروین جی.ساراسون؛ بهمن نجاریان؛ محسن دهقانی؛ بارباراآر.ساراسون ؛ داود عرب قهستانی؛ ایران داودی
600,000
مردم در سازمانها،میچل،شکرکن،رشد
حسین شکرکن؛ ترنس آر . میچل
65,000