ناشر: قائم ، تهران
تعداد عنوان ها: 11
تئوری جامع ماشین های الکتریکی ، بیم بهارا ، لسانی
حمید لسانی؛ بیم بهارا؛ سید اعلاء حسینی پور
230,000
ماشین های الکتریکی ج1،بیم بهارا،لسانی،قائم
جعفر سلطانی؛ بیم بهارا؛ حمید لسانی
380,000
ماشین های الکتریکی ج2،بیم بهارا،لسانی،قائم
جعفر سلطانی؛ بیم بهارا؛ حمید لسانی
340,000
ماشین های الکتریکی مدرن ، لسانی،قائم
حمید لسانی؛ جک اف. گیرس
55,000