ناشر: سازمان نظام دامپزشکی
تعداد عنوان ها: 7
بیماری های پوستی اسب ، طلوعی
تقی تقی پور؛ پاسکو ؛ ار. ار .؛ ناتن بلت؛ دی . سی
35,000
سیمای بالینی و آزمایشگاهی بروسلوز در انسان ، یانگ ، ذوقی
ادوارد جی. یانگ؛ اسماعیل ذوقی؛ میخائیل جی. کوربل
30,000
کلیات مامایی دامپزشکی (حیوانات مزرعه)،زارع زاده مهریزی
محمد مهدی زارع زاده مهریزی؛ نوید نوذرپور
60,000