ناشر: سازمان اقتصادی کوثر ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
فیزیولوژی پرندگان ، استورکی ، دهقان
محمودرضا پناهی دهقان؛ پی. دی. استورکی؛ ساسان رسول نژاد فریدونی؛ رسول زنده روح کرمانی؛ مهرداد مدیر صانعی
42,000
نقش پروتئین در تغذیه طیور ، فرخوی
محسن فرخوی؛ بابک صانعی
15,000