ناشر: فاطمی ، تهران
تعداد عنوان ها: 132
مسئله های پیکارجوی شیمی ، فاطمی
سیدحیدر مروج؛ پیام افتخارجهرمی
240,000
نظریه جاویدان ، مشکانی ، فاطمی
محمدرضا مشکانی؛ شارون برچ مک گرین
320,000
ریاضیات مهندسی ، پورنکی ، فاطمی
محمدرضا پورنکی؛ محمود حصارکی؛ مرتضی فتوحی
340,000
اصول شیمی تجزیه و روش حل مسائل آن ، مروج ، فاطمی
محمداحسان شاپورگان؛ سیداحمدرضا مرجانهر؛ سیدحیدر مروج
320,000
ریاضیات گسسته و ترکیباتی ج1،گریمالدی،شمس،فاطمی
محمدعلی رضوانی؛ رالف پ. گریمالدی؛ بیژن شمس
250,000
شیمی فیزیک ج1:ترمودینامیک،لوین،اسلامپور،و6،فاطمی
غلامرضا اسلامپور؛ ایرا لوین؛ غلامعباس پارسافر؛ علی مقاری؛ بیژن نجفی
450,000
دستور زبان فارسی 1،گیوی،و4،فاطمی
حسن احمدی گیوی؛ حسن انوری
300,000
علوم رایانه بدون رایانه
حامد محبی عرفانه محبی جهرمی؛ تیم بل یان اچ ویتن مایک فلوز
200,000
چگونه مسائل شیمی را حل کنیم،بویکس،فرجود،فاطمی
ر. بویکس؛ ف. فرجود؛ ک. سرام؛ م. صادقی؛ ف. صیرفی زاده
360,000
دستور زبان فارسی 2،گیوی،و4،فاطمی
حسن انوری؛ حسن احمدی گیوی
480,000
شیمی فیزیک ج2:ترمودینامیک محلولها،لوین،اسلامپور،و6،فاطمی
ایرا لوین؛ غلامرضا اسلامپور؛ غلامعباس پارسافر؛ علی مقاری؛ بیژن نجفی
580,000
گرافیک محیطی،ایلوخانی،فاطمی
مسعود ایلوخانی
180,000
شناخت هنر گرافیک 2،مهاجر،فاطمی
کامران افشارمهاجر
170,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه