ناشر: جویبار ، تهران
تعداد عنوان ها: 13
اصول مهندسی پی،داس،اطیابی،و7،جویبار
براجا ام داس؛ اردشیر اطیابی
380,000
تحلیل سازه ها،کسیمالی،اطیابی،و4،جویبار
اردشیر طباطبایی؛ اسلام کسیمالی
400,000
تکنولوژی لوله کشی ، اطیابی،جویبار
اردشیر اطیابی؛ اف. هال
60,000
تئوری و مسایل تحلیل سازه ها ، اطیابی، جویبار
حمیدرضا ولی پور؛ اردشیر اطیابی
330,000
سلامتی و ایمنی در ساختمان ، اطیابی
اردشیر اطیابی؛ انجمن ایمنی ساختمان انتاریو - کانادا
80,000
طراحی ساختمان های تجاری با AUTOCAD 2010 باDVD ، اطیابی،جویبار
اردشیر اطیابی؛ دانیل جان استاین
120,000
طراحی و کنترل مخلوط های بتن با CD،،کسیمالی،اطیابی،جویبار
اردشیر اطیابی؛ انجمن سیمان پرتلند؛ انجمن سیمان کانادا
200,000
مسایل مقاومت مصالح ، جانستون ، اطیابی ، و 4،جویبار
فریناند پی. بیر؛ اردشیر اطیابی؛ ای. راسل جانستون؛ جان. تی. دی ولف
140,000
مسایل مکانیک برداری برای مهندسین استاتیک ، جانستون ، اطیابی
اردشیر اطیابی؛ فریناند پی. بیر؛ ای. راسل جانستون؛ الیوت آر. ایزنبرگ
130,000
مسایل مکانیک مهندسی دبنامیک ، مریام ، اطیابی
جی. ال. مریام؛ اردشیر اطیابی؛ ال. جی. کریگ
150,000
مقاومت مصالح ، جانستون ، اطیابی ، و 6،جویبار
اردشیر اطیابی؛ فریناند پی. بیر؛ ای. راسل جانستون؛ جان تی. دیولف
350,000