ناشر: کاروان حله ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
پلاستیک های صنعتی خواص و کاربرد، کامپو،دولت سرا،طراح
جعفر وطن خواه دولت سرا؛ ا . آلفردو کامپو
80,000
ماشینهای ابزار ، واکر ، شیرخورشیدیان
اکبر شیرخورشیدیان؛ جان واکر
70,000
شناسایی و ریشه یابی شکست ماشین ، آفونسو،قلیزاده،طراح
حسین قلی زاده؛ لوئیز اوتاویو آمارال آفونسو؛ ولی قلی زاده
120,000