ناشر: جهاددانشگاهی ، تهران، شعبانی
تعداد عنوان ها: 20
ارزشیابی پیامدگرا در فرآیند توسعه پایدار،شریف زاده،جهادتهران
ابوالقاسم شریف زاده؛ علی اسدی؛ مهنوش شریفی
250,000
الوجیز فی تاریخ الادب العربی،رضایی،س.جهادتهران
ابوالفضل رضایی؛ علی ضیغمی
180,000
تنش های غیرزیستی(مقاومت گیاهان از طریق بهنژادی و روشهای مولکولی)،محمدی،جهادتهران
ام.اشرف ؛ ولی اله محمدی؛ پی.هریس ؛ فریبا ابوئی مهریزی
195,000
توسعه دانش بنیان کشاورزی،حسینی،جهادتهران
محمودحسینی ؛ ابوالقاسم شریف زاده
195,000
چوب:بهینه سازی بیومکانیکی درختان،کلوس،پورطهماسبی،جهادتهران
کلوس متهک؛ کامبیز پورطهماسی؛ هانس کوبلر؛ رضا اولادی
270,000
خواص سنگ و سیال مخازن نفتی،برهانی،ویرایش جدید،جهاد فنی تهران
توحید نژاد غفار برهانی؛ آبهیجیت وای . داندکار؛ حسین عمادی
250,000
خوردگی و حفاظت کاتدی خطوط لوله،خداداد،جهاد تهران
سعیدرضا اله کرم؛ ادوارد جی پیاتی؛ مارشال ای پارکر؛ مینوش خداداد؛ ادوارد جی پیاتی؛ هاتف هاشمی
33,000
دارونامه دامپزشکی،آلن،فقیهی،جهادتهران
محمد فقیهی؛ د.جی.آلن ؛ حمیدرضا گندمی ثانی
500,000
رویکرد سیستمی در ترویج و توسعه کشاورزی با تاکید بر نظام دانش و اطلاعات کشاورزی،اسدی،جهادتهران
علی اسدی؛ ابوالقاسم شریف زاده؛ مرتضی اکبری؛ امیر علم بیگی
250,000
سایت های صنعتی:بازاندیشی در مناظر فراصنعت،کرک وود،ایرانی بهبهانی،جهادتهران
هما ایرانی بهبهانی؛ نیال کرک وود؛ سارا پیلارام؛ سمیه رنجبرطره
250,000
میکروبیولوژی کشاورزی و جنگل کاری پایدار، علیخانی ، جهاد تهران
حسینعلی علیخانی؛ زکی انور سیدیکویی؛ موهاد سعید اختر؛ مهدی قورچیانی؛ کازویوشی فوتای
100,000
مهارت های حرکتی و سرودهای خاص ، عزب دفتری، جهاد تهران
فرشته عزب دفتری؛ فریبا عزب دفتری
42,000