ناشر: جهاددانشگاهی ، تهران، شعبانی
تعداد عنوان ها: 15
رویکرد سیستمی در ترویج و توسعه کشاورزی با تاکید بر نظام دانش و اطلاعات کشاورزی،اسدی،جهادتهران
علی اسدی؛ ابوالقاسم شریف زاده؛ مرتضی اکبری؛ امیر علم بیگی
250,000
توسعه دانش بنیان کشاورزی،حسینی،جهادتهران
محمودحسینی ؛ ابوالقاسم شریف زاده
195,000
تنش های غیرزیستی(مقاومت گیاهان از طریق بهنژادی و روشهای مولکولی)،محمدی،جهادتهران
ولی اله محمدی؛ ام.اشرف ؛ پی.هریس ؛ فریبا ابوئی مهریزی
195,000
سایت های صنعتی:بازاندیشی در مناظر فراصنعت،کرک وود،ایرانی بهبهانی،جهادتهران
هما ایرانی بهبهانی؛ نیال کرک وود؛ سارا پیلارام؛ سمیه رنجبرطره
250,000
چوب:بهینه سازی بیومکانیکی درختان،کلوس،پورطهماسبی،جهادتهران
کلوس متهک؛ کامبیز پورطهماسی؛ هانس کوبلر؛ رضا اولادی
270,000
میکروبیولوژی کشاورزی و جنگل کاری پایدار، علیخانی ، جهاد تهران
زکی انور سیدیکویی؛ حسینعلی علیخانی؛ مهدی قورچیانی؛ موهاد سعید اختر؛ کازویوشی فوتای
100,000
ارزشیابی پیامدگرا در فرآیند توسعه پایدار،شریف زاده،جهادتهران
ابوالقاسم شریف زاده؛ علی اسدی؛ مهنوش شریفی
250,000
مهارت های حرکتی و سرودهای خاص ، عزب دفتری، جهاد تهران
فرشته عزب دفتری؛ فریبا عزب دفتری
42,000
خوردگی و حفاظت کاتدی خطوط لوله،خداداد،جهاد تهران
مارشال ای پارکر؛ ادوارد جی پیاتی؛ سعیدرضا اله کرم؛ ادوارد جی پیاتی؛ مینوش خداداد؛ هاتف هاشمی
33,000