ناشر: جهاددانشگاهی ، تهران، شعبانی
تعداد عنوان ها: 4
میکروبیولوژی کشاورزی و جنگل کاری پایدار، علیخانی ، جهاد تهران
زکی انور سیدیکویی؛ حسینعلی علیخانی؛ موهاد سعید اختر؛ مهدی قورچیانی؛ کازویوشی فوتای
100,000
مهارت های حرکتی و سرودهای خاص ، عزب دفتری، جهاد تهران
فرشته عزب دفتری؛ فریبا عزب دفتری
42,000