ناشر: چاپ و نشر بازرگانی ، تهران
تعداد عنوان ها: 9
مدیریت مالی ج1، مدرس،نشربازرگانی
احمد مدرس؛ فرهاد عبداله زاده
220,000
مدیریت مالی (جلد دوم) ، مدرس،نشربازرگانی
احمد مدرس؛ فرهاد عبداله زاده
250,000