ناشر: چاپ و نشر بازرگانی ، تهران
تعداد عنوان ها: 8
مدیریت مالی ج1، مدرس،نشربازرگانی
احمد مدرس؛ فرهاد عبداله زاده
220,000
مدیریت مالی ج2، مدرس،نشربازرگانی
احمد مدرس؛ فرهاد عبداله زاده
380,000