ناشر: دانشگاه امام حسین ، تهران*
تعداد عنوان ها: 174
اثرات سلاح های زمین نفوذ هسته ای و سایر سلاح ها،د.امام حسین
گروه مترجمان دانشکده و پژوهشکده پدافند غیرعامل
60,000
ارتباط از طریق پورت های رایانه ، میری،د.امام حسین
امیر مسعود میری؛ مهدی نصیری
50,000
آشکارسازی مواد منفجره و وسایل انفجاری،اشرفی،د.امام حسین
مهدی اشرفی؛ سهیل امامیان؛ مصطفی نجفی
120,000
اصول مدیریت ساخت،صادقی،د.امام حسین
حسن صادقی؛ محمود علمایی
330,000
اقدامات اولیه دربیوتروریسم (امداد و درمان) ، باقری پور
محمدجواد باقری پور؛ فون لوبیتس
15,000
الکترومغناطیس مهندسی پیشرفته،بالانیس،رستمی،د.امام حسین
ضرغام رستمی؛ کنستانتین ا . بالانیس؛ محمدرضا فرجی پور
380,000
الکترونیک 3 ، خدادادی،د.امام حسین
حمیدرضا خدادادی؛ اباذر خرمی
140,000
الکترونیک 3 ویراست 2  ، خدادادی
حمیدرضا خدادای؛ اباذر خرمی
80,000
آماد مهمات و مواد منفجره،گروه مهمات،د.امام حسین
گروه مهمات مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی
170,000
آمار کاربردی ، گندمی
ابوالفضل گندمی
32,000
آمار نظری ، گندمی
ابوالفضل گندمی
40,000
ایمن سازی زیر ساخت اطلاعات ، کیزا
گروه مترجمان دانشکده و پژوهشکده پدافند غیرعامل؛ جوزف ام. کیزا؛ فلورانس ام. کیزا
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه