ناشر: خراسان ، مشهد
تعداد عنوان ها: 30
شبکه های کامپیوتر و انتقال داده ها،استالینگز،سالخورده،خراسان مشهد
محمدمهدی سالخورده حقیقی؛ ویلیام استالینگ
280,000
الکترونیک صنعتی،لندر،تقی آبادی،و جدید،خراسان مشهد
محمدرضا موسوی تقی آبادی؛ سیریل لندر؛ حمیدرضا رضایی نیا؛ مسعود هوشمند؛ نرجس رهنما
160,000
قطعات و مدارات الکترونیک ج1،نشلسکی،سپیدنام،و10،خراسان
روبرت بویل اشتاد؛ قدرت سپیدنام؛ خلیل باغانی؛ لوئیس نشلسکی
300,000
الکترونیک صنعتی،رشید،تقی آبادی،و3،خراسان
محمدرضا موسوی تقی آبادی؛ محمد ح . رشید؛ حمیدرضا رضایی نیا؛ خلیل باغانی
220,000
طراحی و تحلیل مدار منطقی دیجیتال،نلسون،سپیدنام،خراسان
قدرت سپیدنام؛ ویکتور . پی . نلسون؛ اچ . تروی نیگل؛ بیل دی . کارول
180,000
مدارمیکروالکترونیک ج2 ،ویرایش 6،سدرا،باغانی،خراسان
خلیل باغانی؛ سدرا اسمیت؛ حمیدرضا رضایی نیا
150,000
میکروکنترلر 8051،مزیدی،سپیدنام،خراسان
علی مزیدی؛ جانیس گیلیسپی مزیدی؛ قدرت سپیدنام
100,000
مهندسی نرم افزارویرایش7،پرسمن،سالخورده،خراسان مشهد
محمدمهدی سالخورده حقیقت؛ راجر اس پرسمن
280,000
تحلیل مهندسی مدار،و7،هیت،تقی آبادی،خراسان
ویلیام هیت؛ محمدرضا موسوی تقی آبادی؛ کمرلی؛ داربین
180,000
سیستم های کنترل مدرن،دورف،سپیدنام،و12،خراسان
قدرت سپیدنام؛ ریچارد سی . دورف؛ روبرت اچ بیشاپ
240,000
مدارهای میکروالکترونیک ج1 ،ویرایش6 ،سدرا،باغانی،خراسان
خلیل باغانی؛ عادل . اس . سدرا؛ حمیدرضا رضایی نیا؛ کنث . سی . اسمیت
150,000
فیزیک مکانیک 1، هالیدی ، و5 ؛ باغانی ، خراسان مشهد
رزنیک؛ باغانی ؛ خبوشانی؛ هالیدی ؛ رضایی نیا؛ کرین
100,000
سیستم های بانک اطلاعاتی ، دیت ، شاکری، خراسان مشهد
سی.جی.دیت ؛ فرنگیس شاکری؛ زینب صولت زاده
80,000
تجارت الکترونیک ، بازاریابی اینترنتی با موتورهای جستجو جلد 1 ، سپیدنام
قدرت سپیدنام؛ مایک مورن؛ حمید سپیدنام؛ بیل هانت؛ فرهاد کاظمی مطلق
100,000
زبان های برنامه سازی ویرایش4،پرات،سالخورده،خراسان مشهد
محمدمهدی سالخورده حقیقی؛ ترنس دبلیو . پرات؛ ماروین وی . زلکوویتز
80,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه