ناشر: مرندیز ، مشهد
تعداد عنوان ها: 23
اصول حسابداری برای موسسات خدماتی و بازرگانی،عباس زاده،مرندیز
محمدرضا عباس زاده؛ محسن معینی زاده؛ ناصر موسوی
145,000
مباحث جاری حسابداری،عباس زاده،مرندیز
محمدرضا عباس زاده؛ محسن معینی زاده
145,000
مهارت های مشاوره مدیریت،مارگریسون،حدادیان،مرندیز
علیرضا حدادیان؛ چارلز مارگریسون؛ سعید مرتضوی
150,000
روش نگارش مقاله پژوهشی در علوم سیاسی،باگلیونه،خلیلی،مرندیز
لیزا باگلیونه؛ محسن خلیلی؛ رضا دانشمندی
150,000
مهندسی اجتماعی هنر هک کردن انسان،پدرام،مرندیز
یداله پدرام؛ حسین ملک زاده؛ فریبا صنیعی
65,000
مدیریت دانش بازاریابی،رحیم نیا،مرندیز
فریبرز رحیم نیا؛ علیرضا حدادیان
115,000
ورزش و سالمندی،طاهری چادرنشین،مرندیز
حسین طاهری چادرنشین؛ محمداسماعیل افضل پور؛ محمودرضا متقی شهری؛ خدیجه بهرمان
125,000
گردشگری خرید(الگوها و رفتارها)،تیموتی،سقایی،مرندیز
مهدی سقایی؛ دالن.جی.تیموتی ؛ زهره جوانبخت
140,000
حسابداری صنعتی 1،عباس زاده،مرندیز
محمدرضا عباس زاده؛ ریحانه عنایتی طائبی؛ سعید فلاحی
185,000
چکیده تاریخ فلسفه غرب،شوروزی،مرندیز
حسین شوروزی؛ مهدی صانعی
250,000
روش های الکتروشیمیایی اساس و کاربردها ج 1 ، فالکنر ، صفائی،مشهد
مهدی صفائی؛ آلن جی بارد؛ محمدحسین بنی طبا؛ باری ار فالکنر
110,000
بهبوداثربخشی مدیریت ، هوفمن ، حسنی
کارناهان ؛ اکبر میرحسنی؛ بهروز دری؛ هوفمن؛ شرنی
1,700