ناشر: نی ، تهران
تعداد عنوان ها: 281
نظریه اقتصاد خرد،منکیو،ارباب،نی
حمیدرضا ارباب؛ گریگوری منکیو
680,000
درآمدی بر روابط موضوعی و روان شناسی خود ، طهماسب ، نی
علیرضا طهماسب؛ حامد علی آقایی
380,000
ترس و لرز ، رشیدیان ، نی
عبدالکریم رشیدیان؛ سورن کیرکگور
160,000
نظریه های پسامدرن در معماری،نسبیت،شیرازی،نی
محمدرضا شیرازی؛ کیت نسبیت
270,000
مبانی جامعه شناسی معرفت ، کنوبلاخ ، راسخ،نی
کرامت اله راسخ؛ هوبرت کنوبلاخ
120,000
تجارت الکترونیک B2B ، لادون ، ارباب ، نی
حمیدرضا ارباب؛ کارول تراور؛ کتت لادون
130,000
مبانی علم اقتصاد،منکیو،ارباب،نی
حمیدرضا ارباب؛ گریگوری منکیو
500,000
عقل مذکر  نی
محبوبه مهاجر؛ ژنویو اوید
160,000
دکارت تا دریدا نی
محمدرضا آخوندزاده؛ پیتر سجویک
350,000
مقدمه ای بر بازاریابی الکترونیک ، ارباب ؛ نی
حمیدرضا ارباب؛ کارول تراور؛ کنت لادون
200,000
شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل نی
حسین بشیریه؛ جان پلامناتز
170,000
درآمدی بر انسان شناسی،کلودریویر،فکوهی،نی
ناصر فکوهی؛ کلود ریویر
260,000
مالیه بین الملل،اپل یارد،مانی،نی
محمدعلی مانی؛ اپل یارد؛ آلفرد فیلد؛ زهرا مستعانی؛ استیون کاب
360,000
جامعه شناسی،گیدنز،صبوری،نی
منوچهر صبوری؛ آنتونی گیدنز
800,000
درآمدی بر تحقیق کیفی،فلیک،جلیلی،نی
هادی جلیلی؛ اووه فلیک
280,000
جامعه بازار:بازارو نظریه اجتماعی مدرن،تونکیس،قاضیان،نی
حسین قاضیان؛ دن اسلیتروفرن تونکیس
300,000
درآمدی بر فلسفه تاریخ نی
احمد گل محمدی؛ مایکل استنفورد
300,000
درآمدی بر علم تصمیم گیری،مارچ،افشار،نی
ابراهیم افشار؛ جیمز مارچ
280,000
راز سرمایه،هرناندو دوسوتو،تفضلی،نی
فریدون تفضلی؛ هرناندو دو سوتو
380,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه