ناشر: نی ، تهران
تعداد عنوان ها: 278
نظریه اقتصاد خرد،منکیو،ارباب،نی
حمیدرضا ارباب؛ گریگوری منکیو
680,000
درآمدی بر روابط موضوعی و روان شناسی خود ، طهماسب ، نی
علیرضا طهماسب؛ حامد علی آقایی
380,000
ترس و لرز ، رشیدیان ، نی
عبدالکریم رشیدیان؛ سورن کیرکگور
160,000
نظریه های پسامدرن در معماری،نسبیت،شیرازی،نی
محمدرضا شیرازی؛ کیت نسبیت
270,000
مبانی جامعه شناسی معرفت ، کنوبلاخ ، راسخ،نی
کرامت اله راسخ؛ هوبرت کنوبلاخ
120,000
عقل مذکر  نی
ژنویو اوید؛ محبوبه مهاجر
160,000
شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل نی
حسین بشیریه؛ جان پلامناتز
170,000
اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی،ارباب،نی
حمیدرضا ارباب؛ راجر پرمن؛ یوما؛ جیمز مک گیل ری
580,000
جامعه بازار:بازارو نظریه اجتماعی مدرن،تونکیس،قاضیان،نی
حسین قاضیان؛ دن اسلیتروفرن تونکیس
300,000
راز سرمایه،هرناندو دوسوتو،تفضلی،نی
فریدون تفضلی؛ هرناندو دو سوتو
380,000
تاملات دکارتی نی
عبدالکریم رشیدیان؛ ادموند هوسرل
200,000
مقدمه ای بر بازاریابی الکترونیک ، ارباب ؛ نی
کارول تراور؛ حمیدرضا ارباب؛ کنت لادون
200,000
جامعه شناسی،گیدنز،صبوری،نی
منوچهر صبوری؛ آنتونی گیدنز
800,000
نوشتار و تفاوت نی
عبدالکریم رشیدیان؛ ژاک دریدا
560,000
تجارت الکترونیک B2B ، لادون ، ارباب ، نی
حمیدرضا ارباب؛ کارول تراور؛ کتت لادون
130,000
دکارت تا دریدا نی
محمدرضا آخوندزاده؛ پیتر سجویک
350,000
درآمدی بر علم تصمیم گیری،مارچ،افشار،نی
ابراهیم افشار؛ جیمز مارچ
280,000
مالیه بین الملل،اپل یارد،مانی،نی
اپل یارد؛ محمدعلی مانی؛ زهرا مستعانی؛ آلفرد فیلد؛ استیون کاب
360,000
درآمدی بر انسان شناسی،کلودریویر،فکوهی،نی
ناصر فکوهی؛ کلود ریویر
260,000
درآمدی بر تحقیق کیفی،فلیک،جلیلی،نی
اووه فلیک؛ هادی جلیلی
280,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه