ناشر: دیدآور ، تهران
تعداد عنوان ها: 13
تئوری حسابداری 2 به سبک 504 ، باباجانی ، دیدآور
ابوالفضل باباجانی؛ حیدر محمدزاده سالطه؛ حمیده دانشور
70,000
قانون تخلفات اداری96، منصور
جهانگیر منصور
75,000
مالیه عمومی،تقوی،دیدآور
مهدی تقوی؛ ابوطالب مهندس
170,000