ناشر: جهاددانشگاهی تربیت معلم ، تهران
تعداد عنوان ها: 27
ارزیابی برترین شهرهای جهان،کندی،سرگلزائی،جهاد تربیت معلم
شریفه سرگلزائی؛ کریستوفرکندی ؛ مهناز اکبری
70,000
آزمایشگاه شیمی عمومی1،جانزاده،جهادتربیت معلم
عباس جانزاده؛ مهرداد شریف؛ ماندانا صابر تهرانی
80,000
اقتصاد فضا،منافی آذر،جهادتربیت معلم
رضا منافی آذر؛ حمید جلالیان
175,000
اولتراسونوگرافی تولید مثلی دامپزشکی ج1:اسب و گاو،ولفگانگ،تمدن،جهادتربیت معلم
امین تمدن؛ دیترچ ولکمان؛ علیرضا رعایت جهرمی؛ ولفگانگ کان؛ رابرت کنی؛ محجوب واحدی؛ علیرضا رعایت جهرمی؛ رابرت کنی؛ سمیرا مهرشاد؛ محبوف واحدی
55,000
تجزیه کیفی به روش نیمه میکرو،ساروم،عظیمی،جهادخوارزمی
افسر علیزاده عظیمی؛ سی اچ ساروم؛ جی . جی لگوسکی
80,000
تجزیه کیفی به روش نیمه میکرو ، عظیمی،جهاد تربیت معلم
جی . جی لگوسکی؛ افسر علیزاده عظیمی؛ سی . اچ ساروم؛ فریبا ملکیان
40,000
تحقیقات بازاریابی چریکی یا پارتیزانی،کیدمن،اسکندرپور،جهادتربیت معلم
بهروز اسکندرپور؛ رابرت جی کیدن؛ نسرین داداشی؛ یاور باوفا
110,000
جنگ خلیج فارس ، کروری
علی احمد کروری؛ انوشیروان شیروانی
185,000
خصوصی سازی در آموزش عالی،جمشیدی،جهادتربیت معلم
لاله جمشیدی؛ حمیدرضا آراسته
105,000
درآمدی بر پراکنده رویی(خزش)شهری،مشکینی،جهادتربیت معلم
ابوالفضل مشکینی؛ احمد زنگانه؛ حافظ مهدنژاد
150,000
روش های سنتز ترکیبات آلی،حسیبی،رزاقیان،جهادخوارزمی
حسیبی/رزاقیان ؛ فروزنده رزاقیان؛ الهام حسیبی
80,000
شیمی معدنی2 ج3،آقابزرگ،جهاد تربیت معلم
حسین آقا بزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ
33,000
علوم اعصاب تربیتی:نوآوری و پیدایش موضوعات،کمپل،عبدالهی،جهادتربیت معلم
محمدحسین عبداللهی؛ کاترین ا.پاتن؛ استفن.آر.کمپل ؛ زینب صادقی؛ رضا محتشمی
125,000
کشاورزی شهری توسعه و ترویج آن،میرترابی،جهادخوارزمی
مهدیه السادات میرترابی؛ احمد رضوانفر؛ حمید موحد محمدی؛ محمود حسینی
60,000
مبانی شیمی معدنی1،آقا بزرگ،جهاد تربیت معلم
حسین آقا بزرگ؛ حسین آقابزرگ؛ حمیدرضا آقا بزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ
300,000
مبانی شیمی معدنی1،آقا بزرگ،جهاد تربیت معلم
حسین آقا بزرگ؛ حسین آقابزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ حمیدرضا آقا بزرگ
300,000
مبانی شیمی معدنی2،آقا بزرگ،جهاد تربیت معلم
حمیدرضا آقابزرگ؛ حسین آقابزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ شبنم ششمانی؛ مریم دقیقی اصلی؛ شبنم ششمائی
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه