ناشر: جهاددانشگاهی تربیت معلم ، تهران
تعداد عنوان ها: 19
ارزیابی برترین شهرهای جهان،کندی،سرگلزائی،جهاد تربیت معلم
شریفه سرگلزائی؛ کریستوفرکندی ؛ مهناز اکبری
70,000
تجزیه کیفی به روش نیمه میکرو ، عظیمی،جهاد تربیت معلم
افسر علیزاده عظیمی؛ جی . جی لگوسکی؛ فریبا ملکیان؛ سی . اچ ساروم
40,000
تحقیقات بازاریابی چریکی یا پارتیزانی،کیدمن،اسکندرپور،جهادتربیت معلم
بهروز اسکندرپور؛ رابرت جی کیدن؛ نسرین داداشی؛ یاور باوفا
110,000
جنگ خلیج فارس ، کروری
علی احمد کروری؛ انوشیروان شیروانی
185,000
خصوصی سازی در آموزش عالی،جمشیدی،جهادتربیت معلم
لاله جمشیدی؛ حمیدرضا آراسته
105,000
درآمدی بر پراکنده رویی(خزش)شهری،مشکینی،جهادتربیت معلم
ابوالفضل مشکینی؛ احمد زنگانه؛ حافظ مهدنژاد
150,000
روش های سنتز ترکیبات آلی،حسیبی،رزاقیان،جهادخوارزمی
فروزنده رزاقیان؛ حسیبی/رزاقیان ؛ الهام حسیبی
80,000
شیمی معدنی2 ج3،آقابزرگ،جهاد تربیت معلم
حسین آقا بزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ
33,000
کشاورزی شهری توسعه و ترویج آن،میرترابی،جهادخوارزمی
مهدیه السادات میرترابی؛ احمد رضوانفر؛ حمید موحد محمدی؛ محمود حسینی
60,000
مبانی شیمی معدنی1،آقا بزرگ،جهاد تربیت معلم
حسین آقا بزرگ؛ حسین آقابزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ حمیدرضا آقا بزرگ
300,000
مبانی شیمی معدنی1،آقا بزرگ،جهاد تربیت معلم
حسین آقابزرگ؛ حسین آقا بزرگ؛ حمیدرضا آقا بزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ
300,000
مبانی شیمی معدنی2،آقا بزرگ،جهاد تربیت معلم
حمیدرضا آقابزرگ؛ حسین آقابزرگ؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ شبنم ششمانی؛ مریم دقیقی اصلی؛ شبنم ششمائی
200,000
مدیریت نوآوری کشاورزی،حسینی،جهادتربیت معلم
سیدجمال فرج الله حسینی؛ شهره سلطانی
20,000