ناشر: علم استادان تهران
تعداد عنوان ها: 6
دانشگاه مجازی جهانی دانشستان،فرج الهی،علم استادان
مهران فرج الهی؛ نازیلا خطیب زنجانی؛ مهدی معینی کیا
125,000
اندازه گیری نتایج آموزش،فیلیپس،فتحی واجارگاه،علم استادان
جک فیلیپس؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ رون استون؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ صفایی موحد
155,000
آموزش از دور،فرج الهی،علم استادان
مهران فرج الهی؛ مهدی معینی کیا
250,000
آمار و احتمال(مقدمه ای بر شبیه سازی)،فتحی واجارگاه،علم استادان
کیانوش فتحی واجارگاه؛ فاطمه کمال زاده
170,000