ناشر: دانشگاه صنعتی ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 143
حساب دیفرانسیل انتگرال توابع حقیقی یک متغیره ، آقاسی ، د.ص.اصفهان
منصور آقاسی؛ قهرمان طاهریا؛ فرید بهرامی؛ محمد مشکوری
180,000
شیمی فیزیک:ترمودینامیک و سینتیک شیمیایی،اتکینز،پارسافر،صنعتی اصفهان
پیتر اتکینز؛ غلامعباس پارسافر؛ جولیو . دی . پائولا؛ بیژن نجفی
490,000
طراحی و تجزیه و تحلیل آزمایش ها (نظریه و کاربردها) ، همدانی ، د.صنعتی اصفهان
علی زینل همدانی؛ امین شهسوار؛ محمدتقی رضوان
160,000
مهندسی جوشکاری ، شمعانیان ، د.صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان؛ دیوید اچ فیلیپس؛ حسین مستعان
150,000
مقدمه ای بر کامپوزیت های زمینه فلزی ، مالکی ، د.اصفهان
یوشینوری نیشیدا؛ علی مالکی؛ ابوذر طاهری زاده؛ نازنین السادات حسینی
100,000
برش صنعتی منسوجات ، ولی پوری ، د.صنعتی اصفهان
افسانه ولی پوری؛ اینتا ویلمسون نمس؛ شهره میناپور
160,000
مبانی روش المان مجزا در مهندسی سنگ ، نظریه ها و کاربردها ، باغبانان ، د.صنعتی اصفهان
لانرو جینگ؛ علیرضا باغبانان؛ اوه استفانسون؛ سجاد نامداری؛ علیرضا اعتدالی
460,000
ارزیابی چندمعیاره محیط زیستی ، مونیر ، مرادی ، د.صنعتی اصفهان
نولبرتو مونیر؛ حسین مرادی؛ حسین بشری
135,000
مدل شبیه سازی اپیدمیولوژی و آنالیز خسارت در گیاهان زراعی،ساواری،عشقی زاده،د.ص.اصفهان
سرژ ساواری؛ حمیدرضا عشقی زاده؛ لائتشیا ویلوکت؛ نازنین پورسخی
150,000
شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی،و7،شراینر،غیاثی،صنعتی اصفهان
مهران غیاثی؛ ر.ل.شراینر ؛ ر.س.فیوسان ؛ د.ی.کورتین ؛ ت.س.موریل ؛ ک.ف.هرمن
300,000
مقدمه ای بر مهندسی فرآیندهای غذایی،اسمیت،همدمی،د.ص.اصفهان
پ.ج.اسمیت ؛ ناصر همدمی؛ مولود نورانی؛ علی فروهر؛ سیمه بهفر
350,000
متالورژی جوشکاری و جوش پذیری،جان لیپولد،شمعانیان،د.ص.اصفهان
مرتضی شمعانیان؛ جان.سی.لیپولد ؛ حسین مستعان
230,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه