ناشر: جهاددانشگاهی صنعتی ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 82
آمارواحتمالات ،رضایی، جهاد اصفهان
عبدالمجید رضایی؛ علی محمد میرمحمدی میبدی
380,000
کارآفرینی در مزرعه،کاهان،ابراهیمی کوه بنه،جهاد.ص.اصفهان
محمدصادق ابراهیمی کوه بنه؛ دیوید کاهان؛ غلامرضا انداده
60,000
مفاهیم و روشهای ساده و عملی تولید کمپوست،خوشگفتارمنش،جهاداصفان
امیرحسین خوشگفتارمنش؛ محمدهادی میرزاپور؛ شیوا غیاثی
135,000
مهندسی خوردگی ویرایش3،فونتانا،ساعتچی،جهاداصفهان
مارس . ج . فونتانا؛ احمد ساعتچی
370,000
مقدمه ای بر ژنتیک تکمیلی،شاهسوند حسنی،جهاداصفهان
حسین شاهسوند حسنی؛ پوراندخت گلکار
110,000
پاسخ های گیاه به تنش خشکی(آثار و سازوکارهای مقاومت)،میرمحمدی میبدی،جهاداصفهان
علی محمد میرمحمدی میبدی؛ پوراندخت گلکار؛ مریم گل آبادی
130,000
طراحی قالب تزریق پلاستیک،رئوفی،جهاد اصفهان
اصغر رئوفی؛ آر. جی. ویلیام پای
310,000
متالوژی جوشکاری و جوش پذیری آلیاژهای پایه نیکل،شمعانیان،جهادصنعتی اصفهان
جان دوپونت؛ مرتضی شمعانیان؛ حسین پورمحمد؛ جان لیپولد؛ ساموئل کیسر؛ مهدی امینی؛ محمد مصطفایی
215,000
شیمی تجزیه مهندسی ، انصافی،جهاداصفهان
علی اصغر انصافی؛ حسن رحیمی منصور
340,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه