ناشر: سمت ، تهران
تعداد عنوان ها: 1,971
حقوق اداری،طباطبایی موتمنی،114
منوچهر طباطبایی موتمنی
250,000
برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش1794
محمود مهرمحمدی؛ مرجان کیان
190,000
درآمدی بر معنی شناسی در زبان عربی،1910
علی حسن مزبان؛ فرشید ترکاشوند
60,000
باستان شناسی ایران (برنامه ریزی و مدیریت گردشگری) 2100
کریم حاجی زاده؛ پرویز پورکریمی
120,000
حقوق شرکتهای تجاری،پاسبان، 1065
محمدرضا پاسبان
270,000
انگیزش و هیجان،خداپناهی،220
محمدکریم خداپناهی
200,000
جامعه شناسی شهری،ویرایش2،ربانی،595
رسول ربانی؛ فریدون وحیدا
170,000
مبانی شبکه و سخت افزار 2165
رحیم شهبازی
190,000
نهادهاوسازمانها1220
مینا دده بیگی؛ دبلیو ریچارد اسکات
200,000
انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی،جدیری سلیمی،221
ابراهیم جدیری سلیمی؛ حسن عدالت نمین؛ سیروس مسیحا
100,000
کلیات حقوق اساسی،ویژه 1806
محمدرضا ویژه
180,000
ساحل نیروانه شرح سوتره 2166
علیرضا شجاعی
140,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه