ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد عنوان ها: 284
آموزش گام به گام ایروبیک و استپ ، اسکندرنژاد ، د.تبریز
مهتا اسکتدرنژاد؛ ناهید اشکریز
300,000
اصول علم و مهندسی مواد ج1،اسمیت،کیان وش،د.تبریز
عباس کیان وش؛ ویلیام اف . اسمیت
320,000
علفکش ها و فیزیولوژی گیاهی ، حسن نژاد ، د.تبریز
اندرو کاب؛ سیروس حسن نژاد؛ سهیلا پورحیدر غفاربی؛ جان پی. رید؛ الهام عباس وند
210,000
اصول علم و مهندسی مواد ج2،اسمیت،کیان وش،د.تبریز
عباس کیان وش؛ ویلیام اف. اسمیت
350,000
پارسی سرایان آسیای صغیر ، واحد ، د.تبریز
ویس دئیرمان چای؛ اسدالله واحد
500,000
نعل در آتش ، عزبدفتری ، د.تبریز
بهروز عزبدفتری
250,000
آنالیز حقیقی ، فاروقی ، د.تبریز
محمدحسین فاروقی؛ رضا احمدی
170,000
انرژی زمین گرمایی ، استوبر ، دا.تبریز
کمال سیاه چشم؛ اینگرید استوبر؛ کورت بوخر؛ محمد شهسواری بمی
450,000
شیمی آلی پیشرفته واکنش ها و مکانیسم ها ، نمازی ، د.تبریز
برنارد میلر؛ حسن نمازی؛ بخشعلی معصومی
330,000
گیاه شناسی د.تبریز
هوشنگ نصرتی
500,000
مبانی فیزیولوژی ورزش جلد2 ، جعفری ، د.تبریز
ویکتور ال. کچ؛ افشار جعفری؛ مصطفی آرمان فر؛ ویلیام مک آدرل؛ فرانک آی کچ
120,000
زنگ های گندم اصلاح برای مقاومت ، اهری زاد ، د.تبریز
سعید اهری زاد؛ داگلاس آر.نات؛ محمدرضا اعظم پارسا؛ محمد مقدم واحد
140,000
روستاهای آذربایجان شرقی به ربان کروکی د.تبریز
دکتر رحمت محمدزاده امیر امجد محمدی
200,000
درآمدی بر فلسفه اخلاق د.تبریز
قربانعلی کریم زاده قراملکی
70,000
ریکاوری در ورزش د. تبریز
وحید ساری صراف رامین امیرساسان محمد جهانگیری
120,000
علوم و فناوری شکلات د.تبریز
هادی پیغمبر دوست هانیه رسولی پیروزی
220,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه