ناشر: دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
تعداد عنوان ها: 241
طرح تجاری یک صفحه ای ، فیض بخش ، د.شریف
سیدعلیرضا فیض بخش؛ جیم هوران
80,000
نانوپرداخت کاری ، اعظمی ، د.شریف
عارف اعظمی گیلان عبدالحمید عزیزی
150,000
یادگیری ماشین ، البرزی ، د.شریف
محمود البرزی؛ محمد علی خانی
300,000
موجک ها و کاربردهای آن ها ، غفاری ، د.شریف
امین غفاری علی ابوالحسنی؛ میشل میز یتی ژرژ اپنهایم ژان میشل پوژی
300,000
رسم فنی و نقشه های صنعتی1،متقی پور،و-جدید،د.شریف
احمد متقی پور؛ مبین متقی پور
450,000
آنالیز حقیقی ، حصارکی ، د.شریف
محمود حصارکی؛ وحید رومی
240,000
مدارهای میکروالکترونیک ج2،صدرا،اسمیت،احمدوند،و7،د.شریف
عادل.اس.صدرا ؛ منوچهر احمدوند؛ کنت.سی.اسمیت ؛ عمادالدین فاطمی زاده
500,000
اصول متالورژِی فیزیکی،عباسچیان،هیل،افضلی،و4،د.شریف
محمدرضا افضلی؛ رید هیل؛ رضا عباسچیان؛ لارا عباسچیان
600,000
جبر مجرد، هراشتاین،عالم زاده،د.شریف
آی. ان. هراشتاین؛ علی اکبر عالم زاده
250,000
توالی عملیات و زمانبندی،بیکر،طاری،د.شریف
فرهاد قاسمی طاری؛ کنت آر. بیکر؛ محمدتقی فاطمی قمی
300,000
مقدمه ای بر روش های پیشرفته آنالیز مواد،یانگ لنگ،حاجیان حیدری،و2،د.شریف
مصطفی حاجیان حیدری؛ یانگ لنگ؛ رجب علی سراج
300,000
مقدمه ای بر نظریه مدولها،یاسمی،ویراست2،د.شریف
سیامک یاسمی؛ محمدرضا پورنکی
200,000
سیستم های اطلاعات مدیریت ، کریم زاده ، د.شریف
نوید کریم زاده؛ وامن اس. جوادیکار
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه