ناشر: علمی و فنی ، تهران
تعداد عنوان ها: 45
اصول آنالیز ریاضی،رودین،عالم زاده،علمی فنی
علی اکبر عالم زاده؛ والتر رودین
420,000
توابع یک متغیره مختلط ج 1 ویرایش 2 ، رضوانی،علمی فنی
جان ب . کانوی؛ محمدعلی رضوانی
40,000
جبر خطی ، آپوستل ، شریف ، علمی فنی
ملک منصورشریف؛ تام م . اپوستل
45,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال ج1،آدامز،رضوانی،و6،علمی فنی
محمد علی رضوانی؛ رابرات الکساندر آدامز
520,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال ج2،آدامز،رضوانی،و6،علمی فنی
محمدعلی رضوانی؛ رابرات الکساندر آدامز
550,000
حل شیمی کوانتومی قسمت1:مبانی شیمی،لواین،اسلامپور،علمی فنی
غلامرضا اسلامپور؛ ایرا ن . لواین؛ سیف الله جلیلی
220,000
حل مبانی شیمی تجزیه1،اسکوگ،پورمرتضوی،و7،علمی فنی
مهدی پورمرتضوی؛ محسن دربهشتی
220,000
حل مبانی شیمی تجزیه2،اسکوگ،پورمرتضوی،و7،علمی فنی
مهدی پورمرتضوی؛ محسن دربهشتی
110,000
حل مسائل الکترومغناطیس ، میلفورد ، قمشه،علمی فنی
محمدزارع قمشه؛ جان ر . ریتس؛ محمد سیاری زاده؛ فردریک ج . میلفورد؛ رابرت و . کریستی
300,000
حل مسائل آنالیز ریاضی جلد2 ، رودین ، علیزاده،علمی فنی
محمدحسین علیزاده؛ والتر رودین
220,000
حل مسائل جبر خطی،آپوستل،ملک،علمی فنی
فرشته ملک؛ محمدحسین علیزاده
200,000
حل مسائل زوج حساب دیفرانسیل و انتگرال،آدامز،مهدیخانی،و6،علمی فنی
علی مهدیخانی؛ رابرت الکساندر آدامز؛ سپیده رضوانی
60,000
حل مسائل شیمی فیزیک1:ترمودینامیک،اتکینز،جلیلی،علمی فنی
اتکینز ؛ سیف الله جلیلی؛ تراپ؛ کدی و گیونتا
260,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه