ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
تعداد عنوان ها: 458
ansysبرای مهندسین جوش
اسلام رنجبر نوده
140,000
احتراق ذرات فلزی،بیدآبادی،د.امیرکبیر
مهدی بیدآبادی؛ جلیل فریدونی
210,000
ارگونومی در حمل دستی بار ، کرومر،د.امیرکبیر
کازل . کرومر؛ حجت الله رضا زاده
12,000
استراتژی عملیات(استراتژی تولید و خدمات)،حسینی،د.امیرکبیر
محمد معطر حسینی؛ ان. اسلک؛ ام. لوئیس؛ علی حسین زاده کاشان
250,000
اسلام ، علم ، مسلمانان و فناوری ، کفائی ،د.ص.امیرکبیر
سیدحسین نصر؛ مهدی کفائی؛ حسین کرمی
140,000
آشنایی با سیستم بانک اطلاعاتی ، دیت ، قلزم،د.امیرکبیر
حسین ابراهیم زاده قلزم؛ سی. جی. دیت
55,000
آشنایی با سیستم های بانک اطلاعاتی ، دیت ، قلزم،د.امیرکبیر
حسین ابراهیم زاده قلزم؛ سی. جی. دیت
55,000
اصول سیستمهای تصویرگرپزشکی،شانگ، وفادوست،د.امیرکبیر
منصور وفادوست؛ شانگ ؛ اسمیت ؛ تسویی
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه