ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
تعداد عنوان ها: 484
چاپ زیستی در پزشکی بازساختی ، ایمانی ، د.امیرکبیر
رعنا ایمانی؛ علی مختارزاده
350,000
روش هایی در مدل سازی ریاضی ، میرحسنی ، د.امیرکبیر
سیدعلی میرحسنی؛ فرناز هوشمند
450,000
آنالیز پیشرفته و برنامه نویسی با آباکوس ، بیگلری ، د.امیرکبیر
فرید رضابیگلری؛ میلاد مالمیر؛ جواد سلیمی
480,000
ایمنی و قابلیت اطمینان در صنعت نفت و گاز ، سیداصفهانی ، د.امیرکبیر
میرمهدی سیداصفهانی؛ بالبر دیلون؛ محمدرضا نباتچیان
360,000
ممانعت کننده های سبز خوردگی ، زارع بیدکی ، د.امیرکبیر
آرمان زارع بیدکی؛ ساستری ؛ علی پورقاسمی هنزا؛ طاهر ربیع زاده
240,000
اعداد مختلط مبانی و مسائل ، خسروی ، د.امیرکبیر
بهروز خسروی؛ داریوش کیانی
180,000
زمین شناسی ساختاری و تفسیر نقشه ، حسنی ، دا.امیرکبیر
حسین حسنی؛ رودویجر مارس؛ آرش برجسته
270,000
فلزات در مهندسی پزشکی ، مضطرزاده ، د.امیرکبیر
فتح اله مضطرزاده؛ مریم غفاری؛ محمدمهدی مبارکی؛ سجاد امیدیان وندچالی
210,000
قابلیت اطمینان سیستم های کامپیوتری (ایمنی و کاربردپذیری) ، اصفهانی ، د.امیرکبیر
بالبر دیلون؛ میرمهدی سیداصفهانی؛ محمدرضا نباتچیان
180,000
اصول سیستمهای تصویرگرپزشکی،شانگ، وفادوست،د.امیرکبیر
منصور وفادوست؛ شانگ ؛ اسمیت ؛ تسویی
260,000
آشنایی مقدمانی با سیستم های صف ، سیداصفهانی ، د.امیرکبیر
میرمهدی سیداصفهانی؛ طه حسین حجازی
95,000
محرکه های الکتریکی پیشرفته ، قره پتیان ، دا.امیرکبیر
گئورگ قره پتیان؛ ند. موهان؛ مهدی ذوالفقاری؛ علی اصغر خدادوست آرانی
160,000
اصول و مفاهیم تولید پراکنده ، قره پتیان ، د.امیرکبیر
گئورگ قره پتیان؛ مهدی علومی؛ محمدمهدی عربشاهی؛ ایمان نیکوفر؛ مرتضی خاتمی
320,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه