ناشر: جهاددانشگاهی امیرکبیر ، تهران
تعداد عنوان ها: 372
وسایل پزشکی : کاربرد و ایمنی ( جلد اول ) ، نجاریان
برتیل جاکبسون؛ سیامک نجاریان؛ حلیه بصیریان؛ آلن موری؛ لیا ضیایی
200,000
آلودگی های محیط زیست ، علل ، مخاطرات و راهکارهای کاهش ، چوبکار ، جهادامیرکبیر
نسرین چوبکار؛ شاپور کاکولکی؛ مریم محمدی روزبهانی؛ امیرمحمد امامی راد
200,000
دستورالعمل آزمایشات عمومی و تخصصی ، کاظم آبادی ، جهادامیرکبیر
فاطمه زارع کاظم آبادی؛ سیده معصومه سادات میرنظامی
250,000
اصول مهندسی گودبرداری ، قنبری ، جهادامیرکبیر
علی قنبری؛ محمدجواد شعبانی
240,000
کنترل اعوجاج در جوشکاری ، مندل ، رنجبرنوده ، جهادامیرکبیر
اسلام رنجبرنوده؛ ان آر مندل؛ محسن کارشناس
180,000
روش های عملی در رنگرزی منسوجات ، اصلاحی ، جهادامیرکبیر
منصوره قنبرافجه؛ نیلوفر اصلاحی
180,000
پدیده های انتقال در محیط های متخلخل ، کرمی جهادامیرکبیر
حامد کرمی؛ سعیدآقا عزیزی؛ اسماعیل میرزایی قلعه
250,000
وسایل پزشکی : کاربرد و ایمنی (جلد دوم) ، نجاریان
سیامک نجاریان؛ حلیه بصیرنیا؛ لیا ضیایی
200,000
خوردگی آرماتورها در بتن ، رمضانیان پور ، جهادامیرکبیر
علی اکبر رمضانیان پور؛ مصطفی جلال
240,000
فرهنگ مهندسی ژئوتکنیک(انگلیسی-فارسی)شالکوهی،جهادامیرکبیر
عطا جعفری شالکوهی؛ محمدکاظم حجتی طالمی
300,000
چمن مصنوعی ، رهبر ، جهادامیرکبیر
روح اله سمنانی رهبر؛ رضا قاسمی؛ سعید ترکاشوند
190,000
مهندسی و کاربرد مواد زیستی در پزشکی ، امینی مشهدی ، جهادامیرکبیر
حسینی امینی مشهدی؛ سمیرا نوخاسته؛ امیرمهدی مولوی؛ اکرم صالحی
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه