کتاب واژه نامه علم داده ها انتشارات پرتوواقعه به توزیع دانش نگار اضافه شد .
1397-12-05