معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت یازدهم به عنوان وزیر ارشاد در دولت دوازدهم معرفی شد
1396-05-24

وزیر ارشاد معرفی شد