تعداد عنوان ها: 32,539
تاریخ روانشناسی (ج1) ، مولر ، کاردان،مرکزنشر
علیمحمد کاردان؛ لوسین مولر
32,000
غبارگیری و تصفیه گازها، گوردون ، لطفیانی،مرکزنشر
گوردون ؛ علی لطفیانی؛ پیساخوف
14,500
طراحی منطقی دستگاههای رقمی،فریدمن،صاحبان،مرکزنشر
فرهاد صاحبان؛ آرتور د . فریدمن؛ شهلا طباطبائی
10,500
اصول ترمودینامیک شیمیایی،پیمنتل،خواجه نصیر طوسی،مرکزنشر
احمد خواجه نصیر طوسی؛ جرج س. پیمنتل؛ ریچارد د. اسپراتلی
7,500
شیمی تجزیه کمی معدنی ج2،وگل،مرکزنشر
عبدالرضا سلاجقه؛ آرتور وگل؛ محمدباقر پورسید
37,000