تعداد عنوان ها: 32,144
شعله و احتراق ، بارنارد ، برادلی، مرکزنشر
محمد خشنودی؛ ج. ا. بارنارد؛ ج. ن. برادلی
68,000
تاریخ روان شناسی (ج2) ، مولر ، کاردان،مرکزنشر
لوسین مولر؛ علیمحمد کاردان
52,000
نظریه مقدماتی احتمال و فرآیندهای تصادفی،چانگ،وحیدی اصل،مرکزنشر
محمدقاسم وحیدی اصل؛ کای لای چانگ؛ ابولقاسم میامئی
32,000
فرهنگ اعلام کتاب مقدس ، اعلم،مرکزنشر
امیر جلال الدین اعلم
7,000
تاریخ روانشناسی (ج1) ، مولر ، کاردان،مرکزنشر
علیمحمد کاردان؛ لوسین مولر
32,000
غبارگیری و تصفیه گازها، گوردون ، لطفیانی،مرکزنشر
علی لطفیانی؛ گوردون ؛ پیساخوف
14,500
طراحی منطقی دستگاههای رقمی،فریدمن،صاحبان،مرکزنشر
فرهاد صاحبان؛ آرتور د . فریدمن؛ شهلا طباطبائی
10,500
اصول ترمودینامیک شیمیایی،پیمنتل،خواجه نصیر طوسی،مرکزنشر
احمد خواجه نصیر طوسی؛ جرج س. پیمنتل؛ ریچارد د. اسپراتلی
7,500
شیمی تجزیه کمی معدنی ج2،وگل،مرکزنشر
آرتور وگل؛ عبدالرضا سلاجقه؛ محمدباقر پورسید
37,000