موضوعات: 11335
تعداد عنوان ها: 21
طراحی شیرهای سرو الکتروهیدرولیکی ، قنبری ، هوافضا
49400 ؛ داوود قنبری؛ اشرف حسین زاده
76,000
مرجع جامع ANSYS ، آدمی،صنایع هوا فضا
50700 ؛ حجت الله آدمی؛ خورشید حمید زاده
78,000
دانش زنجیره تامین ، کریمی،هوافضا
والاس جی. هوپ؛ 19500
30,000
فناوری اینرسی ج1،الهیان،هوا فضا
182584 ؛ محمدعلی الهیان
280,000
تجهیزات زمینی موشک ها ، عبدی
18850 ؛ بیژن عبدی
29,000