موضوعات: 070-رسانه های خبری وروزنامه نگاری و نشر
تعداد عنوان ها: 10
اصول خبر نویسی ، نصراللهی
اکبر نصراللهی
70,000
احتمالات و آمار مهندسی ج1 : احتمالات ،مونتگمری ، تاجدار ، اتا
پرویز تاجداری؛ ویلیام دبیلو.هاینز؛ داگلاس.سی مونتگومری؛ سید محسن سید علی اکبر؛ علیرضا محقی؛ دیوید.ام گلدزمن؛ کنی.ام بورور
160,000
920435
اکبر نصراللهی
55,000
خبر: تحلیل شبکه ای و تحلیل گفتمان،محسنیان راد،د.امام صادق
حسن بشیر؛ مهدی محسنیان راد؛ حسام الدین آشنا؛ احمد علی قانع؛ فهیمه وزیری؛ پیمان جبلی
75,000
رسانه و المپیک ، احمدی
سیدعبدالحمید احمدی؛ ژورف هکفورث؛ مریم سبزعلی؛ فرزانه ستاکه
40,000
روزنامه نگاری ، معتمدنژاد
کاظم معتمدنژاد
65,000