موضوعات: 970-تاریخ عمومی آمریکای شمالی
تعداد عنوان ها: 6
آینده جنبش های اسلامی پس از11 سپتامبر ، شیروانی
میثم شیروانی؛ رفعیت سیداحمد؛ عمرو الشبوکی
35,000
برنامه ریزی اثربخش برای بالندگی اعضای هیئت علمی ، پاتریشیا، پرداختچی،شهیدبهشتی
پاتریشیا لولر؛ محمدحسن پرداختچی؛ کاتلین کینگ؛ لاله جمشیدی
70,000
نظریه سیستم در ژئومورفولوژی،الورفلت،نصرتی،د.بهشتی
کاظم نصرتی؛ کرستن فون الورفلت؛ زهرا سربازی
110,000