موضوعات: 940-تاریخ عمومی اروپا
تعداد عنوان ها: 21
انسان در جستجوی معنی،فرانکل،معارفی،د.تهران
اکبر معارفی؛ ویکتور امیل فرانکل
60,000
تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید،لطفی،660
نقی لطفی؛ محمد علی علیزاده
85,000
در ادامه تاریخ ، ودرین ، نیک گهر
عبدالحسین نیک گهر؛ اوبر ودرین
19,000
تاریخ انقلاب کبیر فرانسه ، رامبو ، قوامی
آلفرد رامبو؛ احمد قوامی
17,500
انقلاب فرانسه ، مظلوم خراسانی،د.فردوسی
محمد مظلوم خراسانی؛ میشل وول
6,950