موضوعات: 940-تاریخ عمومی اروپا
تعداد عنوان ها: 25
تاریخ آلبانیایی های قفقاژ (تاریخ اران) ، غضنفری ، د.تهران
کلثوم غضنفری؛ موسی داسخورانتسی؛ جمشید قهرمانی
320,000
900-تاریخ و جغرافیا
فرج الله احمدی
300,000
انسان در جستجوی معنی،فرانکل،معارفی،د.تهران
اکبر معارفی؛ ویکتور امیل فرانکل
60,000
تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید،لطفی،660
نقی لطفی؛ محمد علی علیزاده
85,000
در ادامه تاریخ ، ودرین ، نیک گهر
عبدالحسین نیک گهر؛ اوبر ودرین
19,000
عصر روشن اندیشی ، ارندان ، فردوس
احمد ارندان؛ جان باومن
60,000
تاریخ انقلاب کبیر فرانسه ، رامبو ، قوامی
احمد قوامی؛ آلفرد رامبو
17,500
انقلاب فرانسه ، مظلوم خراسانی،د.فردوسی
میشل وول؛ محمد مظلوم خراسانی
6,950