موضوعات: 940-تاریخ عمومی اروپا
تعداد عنوان ها: 23
تاریخ آلبانیایی های قفقاژ (تاریخ اران) ، غضنفری ، د.تهران
موسی داسخورانتسی؛ کلثوم غضنفری؛ جمشید قهرمانی
320,000
تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید،لطفی،660
نقی لطفی؛ محمد علی علیزاده
85,000
انسان در جستجوی معنی،فرانکل،معارفی،د.تهران
ویکتور امیل فرانکل؛ اکبر معارفی
60,000
در ادامه تاریخ ، ودرین ، نیک گهر
عبدالحسین نیک گهر؛ اوبر ودرین
19,000
تاریخ انقلاب کبیر فرانسه ، رامبو ، قوامی
احمد قوامی؛ آلفرد رامبو
17,500
انقلاب فرانسه ، مظلوم خراسانی،د.فردوسی
میشل وول؛ محمد مظلوم خراسانی
6,950