موضوعات: 860-ادبیات زبانهای اسپانیایی
تعداد عنوان ها: 2
داستان های کرونوپیوها و فاماها،خولیو،عمیدی،نی
شهروز عمیدی؛ خولیو کورتاسار؛ طلوع ریاضی
130,000
نظریه عمومی اشتغال ، بهره و پول ، کینز ، فرهنگ
منوچهر فرهنگ؛ جان مینارد کینز
68,000