موضوعات: 840-ادبیات زبانهای رومانس
تعداد عنوان ها: 13
آهنگ عشق ، ژِید ، سعیدی
علی اصغر سعیدی؛ آندره ژید
15,000
تاریخ ادبیات فرانسه(2):قرن هفدهم، 241
پیر برونل؛ افضل وثوقی؛ ایون بلانژه؛ دانیل کوتی
150,000
تاریخ ادبیات فرانسه 3:قرن هجدهم ، 199
افضل وثوقی؛ پیتر برونل و دیگران
45,000
تاریخ ادبیات فرانسه:قرن بیستم 1268
رویا لطافتی؛ بیتا معظمی فراهانی
35,500
تئاتردرفرانسه ، قدیمی ، مرکزنشر
مهوش قدیمی؛ شهناز شاهین
60,000
خواندن متون علوم انسانی و اجتماعی 1382
مرتضی کتبی؛ مهری بهرام بیگی
25,000
ظرافت جوجه تیغی ، باربری ، کلانتریان
مرتضی کلانتریان؛ موریل باربری
80,000
مایده های زمینی ، ژِید ، داریوش
پرویز داریوش؛ آندره ژید؛ جلال آل احمد
26,000
مقابله و بررسی آثار ترجمه شده،حسین زاده، 896
کتایون شهپرراد؛ آذین حسین زاده
8,000
مکتب های ادبی فرانسه 1601
علیرضا غفوری
50,000