موضوعات: 560-دیرینه شناسی
تعداد عنوان ها: 22
بی مهرگان سنگواره (ماکروفسیل) ج 1 ، جعفریان،د.اصفهان
محمدعلی جعفریان؛ حسین وزیری مقدم؛ عزیز الله طاهری
20,000
بی مهرگان سنگواره (ماکروفسیل) ج 2 ، جعفریان،د.اصفهان
محمد علی جعفریان؛ حسین وزیری مقدم؛ عزیزالله طاهری
25,000
پالئواکولوژی؛زواره ای ، احمدی، آوند اندیشه
احمدزواره ای؛ وحیداحمدی
120,000
تصفیه فاضلاب در وتلندهای مصنوعی با جریان افقی زیرسطحی،عطافر،دی نگار
زهرا عطافر؛ امیرحسین محوی؛ لیدا همتی؛ پرستو ستاره؛ افسانه چاوشانی
280,000
فرامینیفرا:جنس های شاخص و پالئو اکولوژی،وزیری مقدم،جهاداصفهان
حسین وزیری مقدم؛ عزیزالله طاهری؛ مسعود کیمیاگری
75,000
فسیل شناسی مهره داران ، جعفریان،د.اصفهان
محمدعلی جعفریان؛ حسینعلی بگی
18,000
فسیلها در یک نگاه،میلسوم،اسمعیل بیگی،مرکزنشر
محمدرضا اسمعیل بیگ؛ کلیر میلسوم؛ سو ریگبی
43,000
کنودونتها ، عاشوری، د.فردوسی
علیرضا عاشوری؛ محمدعلی عباسی؛ عباس قادری
58,000
گرده شناسی،محمودی اطاقوری،یزدا
آرمان محمودی اطاقوری؛ حمیده حسن نژاد دیوکلائی
100,000
مبانی دیرینه شناسی ج 2 (میکروفسیل ها) ، وزیری، مرکزنشر
محمدرضا وزیری؛ محمد داستانپور؛ وحیده ناظری
35,000
مقررات زدایی583
عبدالحمید شمس
10,500