موضوعات: 550-زمین شناسی
تعداد عنوان ها: 490
انرژی زمین گرمایی ، استوبر ، دا.تبریز
کمال سیاه چشم؛ اینگرید استوبر؛ محمد شهسواری بمی؛ کورت بوخر
450,000
پیش بینی در هیدرولوژی با تحلیل فراوانی ، یوسفی ، د.تهران
پائول میلان؛ حسین یوسفی؛ ام البنین بذرافشان؛ آناکاتربنا فاور؛ مهدی بی نیاز؛ آندره ماسی
250,000
کانسارهای مس پورفیری ایران ، قادری ، د.مدرس
مجید قادری؛ نرگس یاسمی؛ مینا بویری کناری
850,000
مقدمه ای بر سنگ نفت ، نوراللهی ، تالاب
یونس نوراللهی؛ امیرحسین میرآبادی
280,000
زمین شناسی نفت ، مختاری ، دانش نگار
محمد مختاری؛ لعیا طحائی
150,000
ریخت شناسی رودخانه ، نصرآبادی ، نوآور
محسن نصرآبادی؛ گارد ؛ مسعود سعیدی؛ ناصر رفیقی اسکویی
75,000
ژئومورفولوژی مناطق خشک و نیمه خشک ، سامانی ، د.تهران
علی اکبر نظری سامانی؛ اندرو گوودی؛ حسن احمدی؛ محمدرضا راهداری؛ محسن فرزین
500,000
زمین شناسی ساختاری و تفسیر نقشه ، حسنی ، دا.امیرکبیر
حسین حسنی؛ رودویجر مارس؛ آرش برجسته
270,000
تصفیه لجن فاضلاب،ترابیان،د.تهران
علی ترابیان؛ ایزریل ای ترووسکی؛ پی کی ماتای؛ لیدا مومنی فراهانی؛ اسلام شانوازلو
240,000
پتروگرافی آلی کاربردی (اصول وتکنیک ها) ، شاهانی ، پژوهشگاه صنعت نفت
مریم میرشاهانی؛ بهزاد خانی؛ احمد خواجه زاده
1,000,000
محیط های رسوبی ، امینی ، د.تهران
عبدالحسین امینی
390,000
آب و هواشناسی قدوسی پادینا
حسام قدوسی سید مهدی تقوی؛ کوین سین
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه