موضوعات: 510-��������������
تعداد عنوان ها: 1,380
Stochatic Orders for Some Useful Statistics ،خالدی
بهاء الدین خالدی
40,000
احتمالات : نظریه و کاربردها،امین نیری،جهادامیرکبیر
مجید امین نیری؛ رضا قاسمی یقین
180,000
احتمال متغیر های تصادفی و فرایندهای اتفاقی(2 جلدی)با cd،پاپولیس،گل آفتاب
حیدر طوسیان شاندیز؛ آتاناسیوس پاپولیس؛ فرزانه تاتاری؛ اس.یو.پیلای
500,000
احتمال و استنباط آماری ج1،دوستدار،د.تهران
نوروز ایزددوستدار؛ رابرت. و. هوگ؛ الیوت. آ. تانیس؛ حمید پزشک
250,000
احتمال و استنباط آماری ج2،دوستدار،د.تهران
حمید پزشک؛ رابرت. و. هوگ؛ نوروز ایزددوستدار؛ الیوت. آ. تانیس
28,000
آخرین قضیه فرما : افشای اسرار یک مسئله کهن ریاضی ، اکزل ، ابراهیمی،شهیدبهشتی
محمد مهدی ابراهیمی؛ امیر دی . اکزل؛ مژگان محمودی
13,000
آخرین قضیه فرما برای دوستگاران غیر حرفه ای ، بوییم ، ابراهیمی،شهیدبهشتی
محمدمهدی ابراهیمی؛ پائولو ریبن بوییم؛ مژگان محمودی
35,000
اساس جبر مجرد،مردسون،رجب زاده مقدم،د.امام رضا
محمدضا رجب زاده مقدم؛ دی.اس.مالک ؛ محمد داورپناه؛ جان ان.مردسون؛ ام.ک.سن
113,000
آشنا با آنالیز حقیقی،استول،جلوداری ممقانی،مرکزنشر
محمد جلوداری ممقانی؛ منفرد استول
310,000
آشنایی با پوچ سازی چندجمله ای ها، هاشمی،د.شاهرود
ابراهیم هاشمی؛ اکبر استناجی
100,000
آشنایی با تاریخ ریاضیات ج1،ایوز،وحیدی اصل،مرکزنشر
محمدقاسم وحیدی اصل؛ هاوارد دبلیو. ایوز
145,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه