موضوعات: 120-معرفت شناسی
تعداد عنوان ها: 42
حکمت الهی به مثابه علم برتر
علی جعفری هرستانی
100,000
تاریخ فلسف غرب 7 فلسفه قاره ای از1750 به بعد طلوع و افول 2239
محمدمهدی اردبیلی؛ رابرت سی. سالمن
160,000
افسانه معنا ، کریمی دوستان ، د.تهران
غلامحسین کریمی دوستان؛ جری فودور؛ رامین حکمتی؛ زنون پیلیشین؛ عباس نصری
160,000
روش در روش ، محمدپور ، لوگوس
احمد محمدپور
720,000
مبانی ارزش ها ،رهنمایی ، 2153
سیداحمد رهنمایی
180,000
عقل مذکر  نی
محبوبه مهاجر؛ ژنویو اوید
160,000
خاستگاه هرمنوتیک خود،میشل فوکو،سرخوش،جهاندیده،نی
نیکو سرخوش؛ میشب فوکو؛ افشین جهاندیده
160,000
نظریه مغز قلب ، مک کارتی ، زالی ، د.تهران
محمدرضا زالی؛ رولین مک کارتی؛ سعید رضایی؛ مایک آتکینسون؛ دانا تومازینو؛ فاطمه عیوضی؛ فرزانه عبداله زاده؛ ریموند بردلی
100,000
درآمدی بر اندیشه پیچیده نی
افشین جهاندیده؛ ادگار مورن
80,000
فلسفه نقادی کانت،ژیل دلوز،واعظی،نی
اصغر واعظی؛ ژیل دلوز
115,000
مقایسه نظریه دولت ابن رشد و آگوئیناس،شفیعی قهفرخی،د.امام صادق
امید شفیعی قهفرخی با مقدمه حسن مجیدی
140,000
فلسفه جسمانی 2جلدی،لیکاف،آگاه
جهانشاه میرزابیگی؛ جورج لیکاف؛ مارک جانسون
650,000
حکمت علوی،مخبر،د.امام صادق
علی مخبر؛ تقریرات درس استاد حسن سعادت مصطفوی
135,000
شاخص شهر خلاق،لندری،هایمز،حیدری پور
چارلز لندری؛ اسفندیارحیدری پور؛ فرهنگ مظفر؛ جاناتان هایمز
200,000
جهان و انسان در فلسفه،خراسانی، د.بهشتی
شرف الدین خراسانی-شرف
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه