موضوعات: 140-مکاتب و دیدگاههای خاص فلسفه
تعداد عنوان ها: 40
انسان شناسی زبان شناختی،الساندور،مقدم کیا،نی
رضا مقدم کیا؛ الساندرو دورانتی
400,000
پارادایم های نوین توسعه روستایی،رضوانی،دارخوین،پاپلی
محمدرضا رضوانی؛ حمیدرضا باغیانی؛ سارا جعفری
150,000
پدیدار شناسی چیست؟104
آندره دارتیگ؛ محمود نوالی
50,000
پراگماتیسم ، ویلیام جیمز، رشیدیان ، علمی فرهنگی
عبدالکریم رشیدیان؛ ویلیامز جیمز
23,000
پست مدرن ، صبوری
حسین صبوری؛ سایمون مالپاس
30,000
حکمروایی روستایی،عظیمی آملی،1841
جلال عظیمی آملی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری
100,000
درآمدی بر پدیدارشناسی د ر علوم زیستی ، کوچکی
علیرضا کوچکی؛ بیک من - منسفلت؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ مسعود دهقان
10,000
درباره نقد بوم گرا،پارساپور،نوروزی،پروهشگاه علوم انسانی
عبدالله نوروزی؛ زهرا پارساپور؛ حسن فتحعلی
120,000
سرگشتگی نشانه ها،حقیقی،نشرمرکز
مانی حقیقی؛ بودریار ؛ لیوتار؛ واتیمو؛ دلوز؛ نگری؛ هارت؛ کریستوا
198,000
شش متفکر اگزیستانسیالیست ، بلاکهام ، حکیمی
محسن حکیمی؛ هرولد جان بلاکهام
46,000
فرهنگ اصطلاحات هواشناسی و اقلیمشناسی،جوانمرد،گنجی،پژوهشکده امیرکبیر
سهیلا جوانمرد؛ جوانمرد/آسیایی/گنجی ؛ مهدی آسیائی؛ محمدحسن گنجی
95,000
فرهنگ پسامدرن نی
عبدالکریم رشیدیان
640,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه