موضوعات: 140-مکاتب و دیدگاههای خاص فلسفه
تعداد عنوان ها: 43
آنتی دورینگ ، دورینگ در علم ، علیزاده ، فردوس
عزیزاله علیزاده؛ فریدریش انگلس
300,000
انسان شناسی زبان شناختی،الساندور،مقدم کیا،نی
رضا مقدم کیا؛ الساندرو دورانتی
400,000
مهندسی علم حروف،صفی زاده،پازینه
فاروق صفی زاده؛ نمازی کوچک
275,000
قدرت و حکمروایی شهری،توکلی نیا،د.بهشتی
جمیله توکلی نیا؛ محمدکاظم شمس پویا
240,000
فرهنگ پسامدرن نی
عبدالکریم رشیدیان
640,000
حکمروایی روستایی،عظیمی آملی،1841
جلال عظیمی آملی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری
100,000
سرگشتگی نشانه ها،حقیقی،نشرمرکز
مانی حقیقی؛ بودریار ؛ لیوتار؛ واتیمو؛ دلوز؛ نگری؛ هارت؛ کریستوا
198,000
پارادایم های نوین توسعه روستایی،رضوانی،دارخوین،پاپلی
محمدرضا رضوانی؛ حمیدرضا باغیانی؛ سارا جعفری
150,000
فلسفه تحلیلی در قرن بیستم ، استرول ، فاطمی ،مرکز
فریدون فاطمی؛ اورام استرول
258,000
درباره نقد بوم گرا،پارساپور،نوروزی،پروهشگاه علوم انسانی
عبدالله نوروزی؛ زهرا پارساپور؛ حسن فتحعلی
120,000
پدیدار شناسی چیست؟104
محمود نوالی؛ آندره دارتیگ
50,000
فلسفه قدرت،نبوی،454
عباس نبوی
50,000
فیلون اسکندرانی:موسس فلسفه دینی،1704
رضا گندمی نصرآبادی
125,000
فلسفه معاصر ، کاپلستن ، حلبی،زوار
علی اصغر حلبی؛ فردریک چارلز کاپلستون
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه