موضوعات: ارتباطات
تعداد عنوان ها: 151
آتش نشانی و خدمات ایمنی در شهرداری ها،علوی مقدم،تالاب
مجتبی علوی مقدم؛ مهدی سالم؛ اصغر منجمی ممقانی
140,000
استراتژی بازاریابی بین الملل ، اعرابی،مهکامه
محمد اعرابی؛ نبی الله دهقان
92,000
آشوب (کائو) برای مهندسین ، کاپیتانیاک ، بهین،د.رازی
جمشید بهین؛ توماس کاپیتا نیاک
16,000
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی، مظاهری،د.آ.قزوین
امیرفرخ مظاهری؛ نسرین مویدنیا
85,000
امنیت انرژی،آندره،جزایری،یزدا
احمد جزایری؛ آندره آ.گیلاردونی
240,000
امنیت بازار،جزایری،یزدا
احمد جزایری
160,000
اندیشیدن درباره فضا،مایک کرنگ،عبدالله زاده،دفترپژوهشهای فرهنگی
محمود عبدالله زاده؛ مایک کرنگ؛ نایجل ثریفت
260,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه