موضوعات: 320-علوم سیاسی
تعداد عنوان ها: 485
ژئوپلیتیک و مخاطرات انسانی ، احمدی ، د.تهران
سیدعباس احمدی؛ سیدیوسف هاشمی
200,000
سیاست جهانی جلد2 ، هیوود ، حجازی ، 2171
نصرت حجازی؛ اندرو هیوود
220,000
جهانی شدن و شهرهای جهانی ، پوراحمد
احمد پوراحمد؛ سیروس موسوی
100,000
مسائل جهان سوم،ترابی،ساعی،قومس
پیتر برنل؛ احمد ساعی؛ ویکی رندال؛ سعید میرترابی
350,000
سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی سنتی و مدرن ، میرحیدر ، د.تهران
دره میرحیدر؛ فاطمه سادات میراحمدی
340,000
سیاست مقایسه ای:چارچوبی نظری،گابرییل،طیب،امیرکبیر
گابرئیل ا.المند؛ علیرضا طیب؛ جی.بینگم پوئل؛ وحید بزرگی؛ کاره استروم؛ راسل دالتون
185,000
نظام نوآوری منطقه ای:مفاهیم و مدل های ارزیابی،پاکزاد بناب،تحقیقات سیاسی کشور
مهدی پاکزاد بناب؛ علی اصغر سعدآبادی؛ مصطفی کاظمی اسفه؛ آرین عظیمی؛ علی حسینی
180,000
سیاست خارجی جهانی و منطقه ای چین در قرن 21
بهاره سازمند فریبرز ارغوانی پیرسلامی
160,000
جایگاه روستا در برنامه ریزی منطقه ای،جلالیان،2054
شجاع احمدوند؛ روح الله اسلامی
120,000
حکمروایی خوب شهری ، زرندی ، طحان
حسین محمدپور زرندی
230,000
اندیشه های سیاسی در ایران باستان،2053
شجاع احمدوند؛ روح الله اسلامی
120,000
نظریه های متعارض در روابط بین الملل،طیب(و-جدید)،قومس
جیمز دوئرتی؛ وحید بزرگی؛ علیرضا طیب؛ رابرت فالتزگراف
500,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه