موضوعات: 320-علوم سیاسی
تعداد عنوان ها: 488
جهانی شدن و شهرهای جهانی ، پوراحمد
احمد پوراحمد؛ سیروس موسوی
100,000
سیاست جهانی جلد2 ، هیوود ، حجازی ، 2171
نصرت حجازی؛ اندرو هیوود
220,000
ژئوپلیتیک و مخاطرات انسانی ، احمدی ، د.تهران
سیدعباس احمدی؛ سیدیوسف هاشمی
200,000
سیاست مقایسه ای:چارچوبی نظری،گابرییل،طیب،امیرکبیر
گابرئیل ا.المند؛ علیرضا طیب؛ جی.بینگم پوئل؛ وحید بزرگی؛ کاره استروم؛ راسل دالتون
185,000
اندیشه های سیاسی در ایران باستان،2053
شجاع احمدوند؛ روح الله اسلامی
120,000
جایگاه روستا در برنامه ریزی منطقه ای،جلالیان،2054
شجاع احمدوند؛ روح الله اسلامی
120,000
نظریه های متعارض در روابط بین الملل،طیب(و-جدید)،قومس
وحید بزرگی؛ جیمز دوئرتی؛ علیرضا طیب؛ رابرت فالتزگراف
500,000
سیاست خارجی جهانی و منطقه ای چین در قرن 21
بهاره سازمند فریبرز ارغوانی پیرسلامی
160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه