موضوعات: 340-حقوق
تعداد عنوان ها: 720
حقوق بیع بین المللی،صفایی،د.تهران
حسین صفایی؛ محمود کاظمی؛ مرتضی عادل؛ اکبر میرزانژاد
350,000
حقوق بین الملل فضا کنوانسیون مسئولیت و موافقنامه ماه ، امین زاده ، د.تهران
الهام امین زاده؛ یونس علاقه بند حسینی؛ محمد سعیدی
160,000
بررسی تطبیقی حقوق خانواده ،گرجی ، د.تهران
حسین صفایی؛ عزت الله عراقی؛ اسدالله امامی؛ مرتضی قاسم زاده؛ محمود صادقی؛ عباس برزویی؛ احمد حمیدزاده؛ بتول آهنی؛ زیر نظر ابولقاسم گرجی
360,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه