موضوعات: 340-حقوق
تعداد عنوان ها: 684
criminal law ، الیوت ، افست
کاترین الیوت
35,000
اتحادیه عرب و مباحث اساسی و خاورمیانه ، آقایی
سیدداوود آقایی؛ کریس تفالو؛ نفیسه درویش
36,000
ادله اثبات دعوی،واقف،دانش نگار
احمدعلی حمیتی واقف
50,000
آشنایی با ایجاد و فعالیت واحد صنفی ، نوده فراهانی
قاسم نوده فراهانی؛ داود چراغی؛ خلیل حیدری
48,000
اصول عملی تجزیه کیفی یونها ، لطفی پور ، د.تربیت معلم
مهین لطفی پور؛ افتخار مظلومین
39,000
اصول قراردادها در حقوق فرانسه ، تیکر ، ره پبک
حسن ره پیک؛ سیمون وایت تیکر
17,000
اصول و مبانی حقوق اساسی،پروین،د.تهران
خیرالله پروین؛ فیروز اصلانی
220,000
اقتصاد ایران در تنگنای توسعه،زمان زاده،نشرمرکز
حمیدزمان زاده؛ صادق الحسینی
285,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه