موضوعات: 330-������������
تعداد عنوان ها: 953
آب و اقتصاد ، مجاوریان
مجتبی مجاوریان؛ عسکری تشکری؛ غلامرضا میرزایی
35,000
اخلاق در کشاورزی مجموعه اصول اخلاق فائو (FAO) ، ویسی،شهیدبهشتی
سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد؛ هادی ویسی؛ کورس خوشبخت؛ هومان لیاقتی
30,000
ارزیابی برترین شهرهای جهان،کندی،سرگلزائی،جهاد تربیت معلم
شریفه سرگلزائی؛ کریستوفرکندی ؛ مهناز اکبری
70,000
ارزیابی ریسک محیط زیستی از دیدگاه سیمای سرزمین،لارنس،کریمی،د.تهران
سعید کریمی؛ لارنس.ا.کاپوستا ؛ وین.جی.لندیس
380,000
اصلاحات اراضی یک مشکل جهانی ، کهنن ، دارابجردی
فریتیوف کهنن؛ جمشید جعفری دارابجردی
20,000
اصلاح ارضی و توسعه روستایی در ایران،اکبرپور،مهکامه
محمد اکبرپور؛ فرزاد میرزایی قلعه
95,000
اصول اقتصاد بهداشت و درمان،محمدزاده،فروزش
مهدی محمدزاده؛ بهزاد نجفی
85,000
اصول آمار در علوم منابع طبیعی،بی همتا،د.تهران
محمدرضا بی همتا؛ محمدعلی زارع چاهوکی
160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه