موضوعات: 330-������������
تعداد عنوان ها: 991
آب ، بوم سازگان و جامعه: تلاقی رشته ها ، نوشین فر
ویدا نوشین فر؛ جایانتا باندیوپادهیای
160,000
آب و اقتصاد ، مجاوریان
مجتبی مجاوریان؛ عسکری تشکری؛ غلامرضا میرزایی
35,000
اخلاق در کشاورزی مجموعه اصول اخلاق فائو (FAO) ، ویسی،شهیدبهشتی
سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد؛ هادی ویسی؛ کورس خوشبخت؛ هومان لیاقتی
30,000
ارزیابی برترین شهرهای جهان،کندی،سرگلزائی،جهاد تربیت معلم
کریستوفرکندی ؛ شریفه سرگلزائی؛ مهناز اکبری
70,000
ارزیابی ریسک محیط زیستی از دیدگاه سیمای سرزمین،لارنس،کریمی،د.تهران
سعید کریمی؛ لارنس.ا.کاپوستا ؛ وین.جی.لندیس
380,000
ارزش آب (کتابهای سبز)، فتوحی
شهرزاد فتوحی؛ سالی مورگان
10,000
ارزش خاک ( کتابهای سبز)، دالگلیش، فتوحی
شهرزاد فتوحی؛ شارون دالگلیش
12,000
آشنایی با شغل ها ؛ بچه ها و مهارتهای زندگی ، اسکویی
لادن مقیمی اسکویی؛ فیلیس امریکانر
8,000
اصلاحات اراضی یک مشکل جهانی ، کهنن ، دارابجردی
جمشید جعفری دارابجردی؛ فریتیوف کهنن
20,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه