موضوعات: 310-������������������
تعداد عنوان ها: 586
53 اصل مذاکره ، شعبانعلی ، نص
محمدرضا شعبانعلی؛ لیگ تامپسون؛ آرش قبایی
120,000
ابعاد شهر پایدار،رفیعیان،د.تربیت مدرس
مایک جنکز؛ مجتبی رفیعیان؛ کولین جونز؛ هانیه هودسنی
200,000
یادگیری مادام العمررویکرددانشگاه درقرن بیست ویکم 1240
صدیقه کریمی؛ احمدرضا نصر؛ کاظم بقراطیان
60,000
ارتباطات و سلطه فرهنگی ، معتمدنژاد ، نشرشهر
کاظم معتمدنژاد؛ هربرت شیلر
70,000
ارتباطات و فرهنگ(2)، 606
اکرم هادی زاده مقدم؛ آلفرد جی.اسمیت؛ طاهره فیضی؛ مهدی بابائی اهری
14,000
ارزش طراحی شهری ، مژدهی
رضا بصیری مژدهی؛ متئو کارمونا و همکاران؛ حمیده فرهمندیان
65,000
آسیب های اجتماعی(نوپدید)،شعاع کاظمی،مومنی جاوید،آوای نور
مهرانگیز شعاع کاظمی؛ مهرآور مومنی جاوید
230,000
استراتژی تولیدحرکت به سوی تولیددرمقیاس جهانی1054
غلامرضا گودرزی؛ محمد شیخ زاده
14,000
اسکان غیر رسمی در جهان و ایران،میره ای،جهادخوارزمی
محمد میره ای؛ حسین حاتمی نژاد؛ زهرا خدائی
85,000
اصول آمار پیشرفته در علوم رفتاری،مظفری،جامعه شناسان
فاروق امین مظفری؛ خورشید پاداش اصل
60,000
اصول آمار مقدماتی در علوم رفتاری،مظفری،جامعه شناسان
فارق امین مظفری؛ خورشید پاداش اصل
90,000
اصول بازاریابی ج1،کاتلر،پارساییان،و14،آیلار(2012)
علی پارساییان؛ فیلیپ کاتلر؛ گری آرمسترانگ
220,000
اصول روش تحقیق کیفی،محمدی،پژوهشگاه علوم انسانی
بیوک محمدی؛ آنسلم استراس؛ جولیت کوربین
140,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه