موضوعات: 310-آمارعمومی
تعداد عنوان ها: 685
شهروندی دیجیتال ، اینترنت ، جامعه و مشارکت ، اکبری ، د.امام صادق
الهام اکبری؛ کارن ماسبرگر؛ کارولین تولبرت؛ زینب عبداللهی؛ رامانا مک نل
330,000
جغرافیای جمعیت ایران ، قدیری معصوم ، د.تهران
مجتبی قدیری معصوم؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ مهدی چراغی
300,000
مدیریت رسانه ، روشندل اربطانی ، د.تهران
طاهر روشندل اربطانی؛ سیدمهدی شریفی؛ سمیه لبافی
360,000
نهادهاوسازمانها1220
مینا دده بیگی؛ دبلیو ریچارد اسکات
200,000
مدیریت اوقات فراغت و ورزش ، احسانی ، د.مدرس
محمد احسانی؛ سارا کشکر
400,000
صنعت پروپاگاندا ، عزیزی ، د.امام صادق
سیدمجتبی عزیزی؛ ادوارد برنیز
130,000
جامعه شناسی شهری،ویرایش2،ربانی،595
رسول ربانی؛ فریدون وحیدا
170,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه