موضوعات: 310-آمارعمومی
تعداد عنوان ها: 652
نظریه های تغییر اجتماعی ، نوبل ، وثوقی ، بهمن برنا
ترور نوبل؛ منصور وثوقی؛ مینا قریب
270,000
نظریه پیچیدگی ، شهر و برنامه ریزی شهری ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ حسین بهبودی مقدم
150,000
جامعه شناسی شهری،ویرایش2،ربانی،595
رسول ربانی؛ فریدون وحیدا
170,000
مدیریت رسانه ، روشندل اربطانی ، د.تهران
طاهر روشندل اربطانی؛ سیدمهدی شریفی؛ سمیه لبافی
190,000
نهادهاوسازمانها1220
مینا دده بیگی؛ دبلیو ریچارد اسکات
200,000
برنامه ریزی یک اجتماع خوب ، اسمعیل پور ، د.یزد
نجما اسمعیل پور؛ جیل گرنت؛ میترا قربی
325,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه