موضوعات: 080-مجموعه های عمومی
تعداد عنوان ها: 24
تاریخ نقد ادبی،احمدزاده هروی، 1329
شیده احمدزاده هروی
35,000
در حاشیه آفرینش،پیتر بام،آصف پور،حق شناس رشت
پیتر بام؛ نصرت اله آصف پور
100,000
فیلمنامه نویسی شخصیت محور،هورتون،پیرخدری،1574
ستاره پیرخدری؛ اندرو هورتون
85,000
مستند سازی،سعیدی کیا،آها
راحله انوری؛ فاطمه شهرابی فراهانی
70,000