موضوعات: 260-الاهیات اجتماعی مسیحی
تعداد عنوان ها: 9
اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری،وبر،رشیدیان،کتاب گستر
عبدالکریم رشیدیان؛ ماکس وبر؛ پریسا منوچهری کاشانی
160,000
بررسی فقهی عقد بیمه،1951
ناصر نیکخو امیری
75,000
آسیب شناسی نظریه بهره و نظام بانک داری متعارف،دستجردی،د.یزد
رسول بخشی دستجردی؛ رحیم دلالی اصفهانی
82,500