موضوعات: 250-مراسم دینی مسیحی و کلیسای محلی
تعداد عنوان ها: 6
روان شناسی اجتماعی متون اساس انگلیسی و آمریکایی ، سرندی،د.تبریز
پرویز سرندی؛ جمعی از روانشناسان اجتماعی
11,000
عهد جدید کتاب مقدس (خلاصه و شرح) ، پترسن ، صباغ،د.فردوسی
محمودرضا قربان صباغ؛ چارلز اچ. پترسن
10,000
مهمترین رصدخانه های علم و فناوری،خزائی،پارس ضیاء
سعید خزائی؛ امیر محمود زاده؛ الهام سهامی
75,000
موجودی از جزیره جکیل،گریفین،طالبی،د.امام صادق
محمد طالبی؛ ادوارد گریفین
435,000