موضوعات: 230-الاهیات مسیحی
تعداد عنوان ها: 11
بعد پنهان،هال،طبیبیان،د.تهران
منوچهر طبیبیان؛ ادوارد تی.هال
160,000
رسانه و جامعه،یوسفی،د.امام صادق
مهدی یوسفی؛ دیوید کروتی؛ ویلیام هوینس؛ رضا مرزانی
185,000
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن،انصاری،دعایی،بیان هدایت نور
محمد علی انصاری؛ حبیب الله دعائی؛ سعید مرتضوی
60,000
پویایی ایمان ، تیلیش ، ثقفی
پل تیلیش؛ محمد ثقفی
19,000
هویت تشیع، وائلی، ایزدی
ناصر سلمانی ایزدی؛ احمد الوائلی
11,000
هنری نیومن ، زیباکلام
اون چادویک؛ فاطمه زیباکلام
2,500