موضوعات: 230-الاهیات مسیحی
تعداد عنوان ها: 9
پویایی ایمان ، تیلیش ، ثقفی
محمد ثقفی؛ پل تیلیش
19,000
رسانه و جامعه،یوسفی،د.امام صادق
مهدی یوسفی؛ دیوید کروتی؛ رضا مرزانی؛ ویلیام هوینس
185,000
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن،انصاری،دعایی،بیان هدایت نور
محمد علی انصاری؛ حبیب الله دعائی؛ سعید مرتضوی
60,000
هنری نیومن ، زیباکلام
فاطمه زیباکلام؛ اون چادویک
2,500
هویت تشیع، وائلی، ایزدی
ناصر سلمانی ایزدی؛ احمد الوائلی
11,000