موضوعات: 230-الاهیات مسیحی
تعداد عنوان ها: 13
ترس و لرز ، رشیدیان ، نی
عبدالکریم رشیدیان؛ سورن کیرکگور
160,000
بعد پنهان،هال،طبیبیان،د.تهران
منوچهر طبیبیان؛ ادوارد تی.هال
160,000
بعد پنهان،هال،طبیبیان،د.تهران
منوچهر طبیبیان؛ ادوارد تی.هال
160,000
رسانه و جامعه،یوسفی،د.امام صادق
دیوید کروتی؛ مهدی یوسفی؛ رضا مرزانی؛ ویلیام هوینس
185,000
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن،انصاری،دعایی،بیان هدایت نور
محمد علی انصاری؛ حبیب الله دعائی؛ سعید مرتضوی
60,000
پویایی ایمان ، تیلیش ، ثقفی
محمد ثقفی؛ پل تیلیش
19,000
هویت تشیع، وائلی، ایزدی
احمد الوائلی؛ ناصر سلمانی ایزدی
11,000
هنری نیومن ، زیباکلام
فاطمه زیباکلام؛ اون چادویک
2,500